Algemene informatie

 

Aanmelding
Voor aanmelding bij de Gooise Psychiatrie Praktijk heeft u een verwijzing van de huisarts nodig. Soms neem ik naar aanleiding daarvan  contact op met u of met de huisarts, als er nog vragen zijn.

Actuele wachttijd
Een eerste afspraak wordt binnen 4 weken gerealiseerd. De Gooise Praktijk voor Psychiatrie hanteert geen wachtlijst nadat u voor een eerste gesprek geweest bent tot het starten met de behandeling. De wachttijd is niet afhankelijk van de zorgverzekeraar waar u verzekerd bent.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.

Eerste gesprek
Tijdens het eerste gesprek worden uw klachten uitgevraagd, uw levensloop wordt kort doorgenomen,  eventuele eerdere behandelingen komen aan bod en soms worden er vragenlijsten afgenomen. Dit gesprek duurt ongeveer 45-60 minuten. Soms is een tweede gesprek nodig.
Aan het einde van  het eerste gesprek wordt een (voorlopig) behandelplan besproken, er wordt een beknopte brief met de bevindingen aan de huisarts gestuurd, tenzij u hier bezwaar tegen maakt.
Het kan zijn dat uw klachten beter door iemand anders behandeld kunnen worden. Dan zal ik u terugverwijzen naar de huisarts met een advies voor eventuele doorverwijzing. Dit wordt zo veel mogelijk voorkomen doordat voor aanmelding al zo nodig overleg met de huisarts plaatsvindt.

Afspraak afzeggen
Het kan gebeuren dat u een afspraak moet afzeggen. Het is belangrijk dit zo tijdig mogelijk te doen (via het algemene tel nr 035-5230417), zodat ik nog andere afspraken kan plannen op dat tijdstip. Bij afspraken die korter dan 24 uur van tevoren afgezegd zijn of bij niet verschijnen, behoud ik mij het recht voor om 30 euro in rekening te brengen.

VERGOEDING
De behandelingen door  een psychiater worden vergoed  vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Een  verwijzing van de huisarts is daarbij een voorwaarde.
Ik heb in principe met alle verzekeraars contracten afgesloten. Wel wordt u altijd op uw eigen risico aangesproken. Bij vragen over de vergoeding kunt u contact met mij opnemen.

Particuliere tarieven
Indien u de behandeling zelf wil betalen gelden de volgende tarieven:

  • Intakegesprek (60 minuten)  130 euro
  • Vervolggesprek (45 minuten) 110 euro

Deze tarieven gelden ook voor niet-verzekerde zorg.

KWALITEIT

Registratie
Ik ben geregistreerd als psychiater/psychotherapeut en ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Ik ben verbonden aan het ADHD netwerk.

Privacy
Er bestaan een aantal wetten waarmee uw rechten als cliënt beschermd worden en waaraan hulpverleners zijn gebonden. Dit zijn de Wet op de de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WBGO), de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), de Wet Klachtrecht, de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit houdt onder meer in dat uw gegevens onder de privacywet vallen en dat alle informatie die uw psychiater over u heeft vertrouwelijk is. Er mag daarom geen informatie aan derden worden verstrekt zonder uw toestemming. Uw dossier wordt 15 jaar bewaard, daarna worden alle gegevens vernietigd.

Sinds 25 mei 2018 is er een nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Mijn privacybeleid is op die wet afgestemd. In mijn privacy statement kunt u lezen welke persoonsgegevens ik verwerk en waarvoor.

Klachten
Het bieden van kwalitatief goede zorg en respect voor de patiënt vind ik erg belangrijk. Mocht er toch iets zijn waar u niet tevreden over bent, dan kunt u dit uiteraard met mij bespreken. Ik zal dan mijn uiterste best doen om uw klacht te verhelpen. Indien dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunt u overwegen uw klacht in te dienen bij de klachtencommissie van de Vereniging Vrijgevestigd Psychiaters Amsterdam en Omstreken. (www.vvpaoamsterdam.nl).

Kwaliteitsstatuut
Per 1 januari 2017 stelt de overheid het voor zorgverleners binnen de GGZ verplicht om een goedgekeurd kwaliteitsstatuut te laten registreren.
Dit register zal nog worden gepubliceerd op internet.
Uiteraard beschik ik over een kwaliteitsstatuut dat is goedgekeurd. Desgewenst kunt u dit op afspraak inzien op de praktijk.