Meteen naar de inhoud

Uw Privacy

Wat wij doen om uw Privacy te beschermen

.

Inleiding
De Gooise Psychiatrie Praktijk, gevestigd te Huizen en ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nr 59100303, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en gaat daarom zorgvuldig met uw gegevens om. In deze verklaring vindt u
een beschrijving van welke persoonsgegevens [de Gooise Psychiatrie Praktijk van u verwerkt, voor welke doeleinden, hoe met deze gegevens wordt omgegaan en welke rechten u in dat kader heeft.

Persoonsgegevens
De Gooise Psychiatrie Praktijk verzamelt en verwerkt van u de volgende gegevens die tot uw persoon kunnen herleiden:

  • NAW gegevens
  • overige persoonskenmerken (geslacht, geboortedatum)
  • communicatiegegevens (telefoon, e-mail)
  • administratiegegevens (zorgverzekeraar, bankrekeningnr)
  • medische gegevens [beschrijving]

Doeleinden, verwerkingsgronden en verstrekking aan derden
Voor een goede psychiatrische behandeling is het noodzakelijk dat De Gooise Psychiatrie Praktijk een medisch dossier aanlegt en bijhoudt. Het dossier bevat (noodzakelijke en zo beperkt mogelijk) aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en
behandelingen. Ook worden in het dossier de voor uw behandeling noodzakelijke gegevens opgenomen die de Gooise Psychiatrie Praktijk elders, bijvoorbeeld bij een andere medisch specialist, het ziekenhuis of bij de bedrijfsarts met uw toestemming heeft opgevraagd. Omgekeerd kunnen gegevens uit uw dossier wordt verstrekt aan andere hulpverleners. Zo kunnen bij een verwijzing bijvoorbeeld gegevens aan een medisch specialist, huisarts of apotheker worden verstrekt, tenzij u daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt. Ook kunnen gegevens worden gebruikt voor waarneming/vervanging of voor intercollegiale toetsing. Een beperkt aantal gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie en accountantscontrole. Ook worden gegevens uit uw dossier aan derden verstrekt als dat wettelijk of contractueel is voorgeschreven (o.a. zorgverzekeraars). Met zogeheten verwerkers van
persoonsgegevens, heeft de Gooise Psychiatrie Praktijk een verwerkersovereenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Als de Gooise Psychiatrie Praktijk uw gegevens wil gebruiken voor een ander doel dan hierboven is aangegeven, dan wordt u daarover geïnformeerd en is uw toestemming nodig. Uw toestemming is bijvoorbeeld nodig als uw gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek.

Uw toestemming is niet nodig als gegevens worden gebruikt die niet tot uw persoon herleidbaar zijn.


Bewaartermijn
Uw gegevens worden in principe niet langer bewaard dan nodig is voor de doelen zoals hierboven aangegeven of zolang De Gooise Psychiatrie Praktijk bij wet verplicht is gegevens te bewaren.

Beveiliging van gegevens
De Gooise Psychiatrie Praktijk draagt er door technische en organisatorische maatregelen voor dat uw gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Rechtstreeks bij uw behandeling als behandelaar betrokken hulpverleners hebben ook toegang tot uw gegevens. Voorbeelden zijn de praktijkassistent(e), en de waarnemer.

Voor bezoekers en gebruikers van de digitale kanalen
De Gooise Psychiatrie Praktijk legt wellicht informatie met betrekking tot uw bezoekgedrag van de website vast ten behoeve van onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten, alsmede voor de beveiliging van onze website. De Gooise Psychiatrie Praktijk gebruikt daarvoor (tijdelijke of permanente) eigen cookies en cookies van derden. De Gooise Psychiatrie Praktijk heeft geen zeggenschap over de inhoud en werking van cookies van derden en is daarvoor ook niet verantwoordelijk. U kunt via uw browser de instellingen voor het plaatsen cookies aanpassen of cookies verwijderen.
De website van de Gooise Psychiatrie Praktijk kan links naar externe websites en sociale media bevatten. De Gooise Psychiatrie Praktijk heeft geen controle over deze externe websites en moedigt u dan ook aan het privacybeleid van desbetreffende website of sociaal medium te bekijken.

De Gooise Psychiatrie Praktijk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook, die de bezoeker, gebruiker of hulpvrager van de website lijdt en die direct of indirect het gevolg is van de aangeboden informatie.

Rechten

Uw rechten in het kader van de verwerking van uw gegevens zijn:

Recht op inzage
De Gooise Psychiatrie Praktijk moet de persoonsgegevens opsturen/delen als u daarom vraagt.
Recht op rectificatie
Zijn uw gegevens fout doorgegeven, veranderd of door De Gooise Psychiatrie Praktijk fout verwerkt?
Dan moet de Gooise Psychiatrie Praktijk die aanpassen als u daarom vraagt.
Recht op het indienen van een klacht
Als u een klacht wil indienen, dan gaat dat via Autoriteit Persoonsgegevens.
Recht op overdracht
Als de Gooise Psychiatrie Praktijk een dienst aanbiedt en u besluit om over te stappen op een andere partij, dan heeft u het recht dat de gegevens door De Gooise Psychiatrie Praktijk worden overdragen aan die andere partij.
Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens
U mag aangeven dat uw gegevens die bij de Gooise Psychiatrie Praktijk liggen opgeslagen, niet meer worden gebruikt.

Voorts heeft u recht om tegen een bepaalde gegevensverwerking bezwaar te maken. De Gooise Psychiatrie Praktijk beoordeelt uw verzoek met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst
van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die De Gooise Psychiatrie Praktijk onderneemt naar aanleiding van uw verzoek of bezwaar. Deze termijn kan De Gooise Psychiatrie Praktijk met twee maanden verlengen indien de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat de
Gooise Psychiatrie Praktijk krijgt daartoe aanleiding geeft. De Gooise Psychiatrie Praktijk zal u in dat geval informeren.

Vragen
Voor vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunt u met de Gooise Psychiatrie Praktijk opnemen via telefoonnummer 035-5230417.